0

status

Pomod: 70%

Actualitzar la API als nous dlls de FMOD

Li falten poques funcionalitats més

Corregir bugs


TexGen: 80%

Afegir suport de text

Un cop acabat, s’haurà de pensar en una pròxima versio final, remodelat general.


ObjGen: 30%

Molta feina!

Millorar GUI (poder borrar efectes, etc, fotreli canya al stl)

Afegir shaders: Cartoon rendering, bump mapping, …

Crear un format propi

ZNME: 50%

Crear synte, o pseudo-synte

Importar models del objgen

Implementar shaders

Crear algun tipus de script que s’afegeixi al projecte i es compili en el propi exe

casi na!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

spammer, go home! * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.